Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN E-PARTS BELGIUM

 1. Algemeenheden:
  • Onze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang, zelfs op de algemene bijzondere aankoopvoorwaarden van onze klanten.
  • Onze diensten en leveringen zijn onderworpen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden, uitgenomen wanneer een schriftelijke afwijkingsovereenkomst is voorzien.
  • De levering- en uitvoeringstermijnen van de diensten en leveringen zijn niet gewaarborgd en wij wijzen elke verantwoordelijkheid af uit hoofde van de eventuele vertraging.
  • Om ontvankelijk te zijn moet iedere klacht per aangetekende brief geuit worden ten laatste binnen de 8 dagen volgend op het ontvangst indien het verkochte goederen betreft, en binnen de 15 dagen indien het gaat over diensten.
  • Het indienen van een klacht door de klant mag geenszins de betaling van de facturen op hun vervaldag stopzetten of vertragen.
  • Voor facturen van minder dan 25 Euro worden 12,50 Euro administratiekosten in rekening gebracht.
 2. Waarborg:
  • Alle goederen zijn gewaarborgd gedurende één jaar vanaf de datum van levering. Wat de diensten betreft, begint de waarborg na het beëindigen van de geleverde prestatie, indien deze laatste is gedaan door de leverancier. Uit hoofde van deze waarborg verbindt de leverancier zich er toe alle stukken die defect zijn geraakt, te vervangen of te herstellen in de kortst mogelijke tijd zonder onderhevig te zijn aan enige vergoeding, voor zover het bewezen is dat het defect veroorzaakt is door een fout in de stof, de constructie of de montage, of deze zichtbaar is of niet, de vervangen stukken behoren aan de leverancier.
  • De waarborg is beperkt tot de stukken die als defect worden erkend. Het handwerk en de vervoerskosten zijn ten laste van de klant tenzij anders schriftelijk bepaald door de ondernemer en uitgezonderd in het eerste jaar .
  • Uitgenomen speciaal vermelde afwijkingen wordt er geen enkele waarborg gegeven op herstellingswerken en/of op het opnieuw in goede staat brengen van gebruikt materiaal.
  • De waarborg is afhankelijk van een voldoende toezicht en onderhoud vanwege de klant. Ze sluit namelijk de gevolgen van de normale sleet en afwijking uit, te wijten aan een toeval of een geval van heerkracht, alle andere verantwoordelijkheden van de oorzaak van de directe of indirecte schade worden uitdrukkelijk gewraakt.
  • Wanneer de levering van de goederen of hun montage is uitgesteld geworden door de klant, zal de waarborgtermijn beginnen ten laatste drie maanden na de periode die eerst voorzien was voor de levering of afwerking van de onderneming.
 3. Ongevallen – verzekeringen:
  • In geval van ongeval overkomen op gelijk welk ogenblik of wegens om het even welke oorzaken is de aansprakelijkheid van de ondernemer strikt beperkt tot zijn eigen personeel, tot zijn levering en/of werk.
  • De ondernemer wijst elke verantwoordelijkheid voor elk ongeval dat tijdens de montage van de installatie van de klant kan gebeuren af.
  • De klant neemt de verplichting op zich het materiaal te verzekeren, vanaf zijn levering tot de uiteindelijke oplevering, tegen alle brandrisico’s, diefstal en beschadiging.
 4. Betaling:
  • Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar op 21 dagen na factuurdatum voor bedragen groter dan 250 euro (excl. BTW), op 14 dagen na factuurdatum indien de bedragen kleiner zijn dan 250 euro (excl. BTW).
  • De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
  • Voor de bedragen die na de laatste rappel nog niet voldaan zijn zal van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging een verwijlintrest aangerekend worden van 7 % per jaar vanaf de vervaldag van de factuur.
  • In geval van niet betaling na de laatste rappel, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 20 % te verhogen, met een minimum van 25 Euro voor administratiekosten.
  • De goederen blijven eigendom van de ondernemer tot de facturen geheel betaald zijn.
  • De klant is verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt aan de goederen vanaf de levering die op grond van voorgaande bepaling nog onze eigendom zijn.
  • De inningskosten, van welke aard ook, zijn ten laste van de klant, alsook de gerecht- en deurwaarderskosten.
  • Als klant verbindt hij zich met deze verkoopsvoorwaarden.